Українське національне інформаційне агентство "УКРІНФОРМ" - інформаційний партнер УФПБ

Укринформ


выставка индустрии безопасности Украины

Информационно-аналитический портал:

медсправки MED+OK

 

 

 

 

 

 

 

Устав УФПБ, принятый на V съезде Федерации

Устав УФПБ, принятый на V съезде Федерации

С Т А Т У Т

Української Федерації
професіоналів  безпеки

м. Київ – 2010 р.

1. Загальні положення

1.1.  Повна назва Федерації Українською мовою – Всеукраїнська громадська організація «Українська Федерація професіоналів безпеки», російською мовою – Всеукраинская общественная организация «Украинская Федерация профессионалов безопасности», англійською мовою All-Ukrainian public organization "Ukrainian Security Professionals Federation". Скорочена назва: українською УФПБ, російською – УФПБ, англійською – USPF.

Федерація на основі єдності інтересів та за професійною ознакою об’єднує громадян України, які займаються на законних підставах охоронною, детективною, інформаційною та іншою діяльністю, пов’язаною із захистом бізнесу, для виконання завдань, передбачених цим Статутом.

1.2.   Основною метою діяльності Федерації є:

1.2.1. задоволення та захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів;

1.2.2. організація роботи членів Федерації по сприянню державним органам влади та   управління у забезпеченні безпеки фізичних та юридичних осіб, захисту їх прав, свобод і законних інтересів, посиленню захисту всіх видів власності від протиправних посягань.

1.3. Федерація у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.

1.4. Федерація не переслідує політичних цілей. Діяльність Федерації базується  на принципах законності, рівноправності її членів, компромісного вирішення питань з урахуванням інтересів усіх членів  Федерації, довіри та взаємодопомоги у відносинах  між членами Федерації, добровільної участи членів Федерації в проектах і програмах, що здійснюються за рішенням Ради Федерації, обов’язкового виконання рішень, що приймаються З’їздом, Радою Федерації, самостійності та незалежності від державних структур, виборності та підзвітності керівних органів, гласності і колегіальності прийняття рішень, взаємодії та взаємодопомоги з органами державної влади, управління та населенням.

1.5. Федерація діє на території України. Для досягнення своєї статутної мети вона створює свої регіональні відділення на території України в установленому законом порядку.

Федерація може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань  громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

1.6. Федерація здійснює свою діяльність на основі самоврядування.

Федерація має всі права юридичної особи, що передбачені чинним в Україні законодавством.

1.7. Федерація набуває права юридичної особи з моменту реєстрації в Міністерстві  юстиції України, має майно і кошти, свій друкарський орган, круглу печатку, штампи, символіку, зразок якої затверджується  Радою Федерації та реєструється в установленому законом порядку, рахунки в установах банків України.
Юридична адреса Федерації: 252032, м. Київ, бул Шевченко, 54/1.

2. Завдання Федерації

2.1. Для виконання поставленої мети Федерація ставить перед собою такі завдання:

 • об’єднання зусиль членів Федерації для створення і розширення цивілізованого ринку послуг в сфері захисту бізнесу;
 • організація забезпечення взаємодії членів Федерації, що надає їм змогу повно і ефективно використовувати можливості один одного і різних регіонах та сферах діяльності для досягнення мети Федерації;

2.2. Для виконання мети і завдань, визначених у Статуті, Федерація в установленому законом порядку здійснює таку діяльність:

 • здійснює зовнішні (по відношенню до Федерації) представницькі функції для захисту інтересів членів, розширює можливості їх діяльності;
 • розробляє, фінансує та реалізовує проекти, що відповідають інтересам Федерації, її членів;
 • координує власні програми з органами влади і управління, наукове-методичне та організаційне сприяння цим органам в реалізації державних програм боротьби із злочинністю та зміцненню правопорядку;
 • бере участь в розробці правової, економічної та організаційно-управлінської бази, що забезпечує правовий захист і підтримку з боку держави діяльності членів Федерації, розвиває їх інфраструктури, підтримує і розвиває ділові контакти з Верховною Радою, Адміністрацією Президента, Кабінетом Міністрів України
 • сприяє законодавчому визнанню та підвищенню престижу членів Федерації;
 • вивчає, узагальнює та розповсюджує  передовий досвід діяльності в сфері захисту бізнесу (у тому числі закордонний); розробляє та впроваджує нові форми і тактичні прийоми здійснення цієї діяльності; організовує підготовку та підвищення кваліфікації членів Федерації, створює спільно з навчальними закладами, школи, центри, і курси підготовки та перепідготовки кадрів, виховує їх у дусі неухильного додержання законності та професійної етики;
 • надає допомогу членам Федерації з питань організації їх діяльності та діяльності їх партнерів (замовників);
 • збирає та обробляє кримінологічну, комерційну та іншу необхідну для вирішення статутних завдань інформацію; створює відповідний банк даних, організовує оперативний обмін інформацією між членами Федерації; здійснює інформаційно-видавницьку діяльність;
 • організовує співробітництво з закордонними охоронно-детективними та інформаційними громадськими і урядовими організаціями, взаємообмінюється з ними інформацією та досвідом роботи;
 • представляє та захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних органах і громадських організаціях;
 • виступає учасником цивільно-правових відносин у ролі позивача, відповідача та третьої сторони;
 • вносить пропозиції органам державної влади та управління;
 • від свого імені укладає, у відповідності з чинним законодавством, договори та інші угоди;
 • здійснює, у відповідності до діючого законодавства, право володіння, користування та розпорядження своїм майном і грошовими коштами згідно завдань своєї діяльності;
 • самостійно, з урахуванням інтересів членів Федерації, бере участь в усіх видах соціально-правових та благодійних акціях, а також у спільній з державними органами та громадськими організаціями діяльності, що проводиться в Україні, якщо це не суперечить чинному законодавству;
 • отримує від органів державної влади та управління інформацію, яка необхідна для реалізації мети і завдань Федерації;
 • співробітничає з засобами масової інформації, проводить прес-конференції, видає інформаційний бюлетень та інші матеріали.

3. Члени Федерації, їх права та обов’язки

3.1. Членство у Федерації може бути індивідуальним та колективним і не накладає на її членів ніяких обмежень щодо підприємницької, громадської та будь-якої іншої діяльності, що не заборонена законодавством

3.2. Членами Федерації можуть бути:

 • громадяни України, які у визначеному порядку займаються підприємницькою діяльністю у сфері захисту бізнесу, а також фахівці, наукові працівники, що професійно зв’язані  з цією діяльністю, які заявили про своє бажання прийняти участь у роботи Федерації, виконувати передбачені цим Статутом обов’язки, внесли вступний внесок і регулярно сплачують членські внески (індивідуальні члени Федерації);
 • трудові колективи, що займаються на законних підставах наданням послуг, пов’язаних з безпекою бізнесу, а також, які зв’язані з видавницькою, інформаційною, просвітницькою, науково-дослідною діяльністю у сфері недержавного забезпечення безпеки особи і підприємництва (колективні члени Федерації);

3.3. Вступ до Федерації на правах її колективного члена не тягне за собою автоматичного зарахування працівників трудового колективу індивідуальними членами  Федерації. Їх вступ до Федерації  здійснюється на загальних підставах. Колективні члени  зберігають повну господарську та фінансову самостійність.

Колективні члени Федерації приймають участь в її роботі через своїх повноважних представників (по одному від кожного колективного члену), а індивідуальні – безпосередньо.

3.4. Члени Федерації мають право:

 • обирати та бути обраними до керівних та контрольних органів Федерації;
 • приймати участь в обговоренні будь-яких питань діяльності Федерації;
 • користуватися послугами Федерації у першочерговому порядку та на пільгових умовах;
 • звертатися з запитами до керівних органів Федерації з питань, що пов’язані з їх діяльністю, і, не пізніше одного місяця з моменту звернення, отримувати інформацію з тих питань;
 • звертатися до Федерації та її регіональних відділень за допомогою у захисті своїх законних прав та інтересів;
 • піддавати критиці діяльність будь-яких виборних органів та посадових осіб Федерації, оскаржувати прийняті ними рішення;
 • безперешкодно виходити із складу Федерації шляхом подання письмової заяви до керівного органу Федерації або регіонального відділення.

3.5. Члени Федерації зобов’язані:

 • дотримуватися Статуту Федерації, виконувати рішення, що приймаються З’їздом, Радою, додержуватись норм закону, моралі і професійної етики;
 • приймати активну участь у реалізації мети та завдань Федерації, виконанні її проектів, програм та інших заходів, що не суперечать інтересам Федерації;
 • не вдаватися до вчинення дій, які можуть спричинити школу інтересам або престижу Федерації, своєчасно і оперативно надавати Федерації на її запит дані, що не становлять комерційної таємниці;
 • своєчасно сплачувати членські внески.

3.6. Прийом до членів Федерації здійснюється на підставі заяви, документу про сплату вступного внеску.

Заява вступника розглядається на зборах регіонального відділення не пізніше місяця з дня подання та затверджується Радою Федерації протягом 2 місяців з дня надходження до Ради копії рішення регіонального відділення.

Вступаючий до Федерації вважається прийнятим до неї з дня затвердження Радою Федерації рішення регіонального відділення.

Прийом до членів Федерації також може здійснюватися безпосередньо Радою Федерації.

3.7. Виключення із членів Федерації проводиться рішенням зборів регіонального відділення, за яке проголосувало не менш ніж 2/3 його членів, з наступним затвердженням такого рішення Радою Федерації протягом 3 місяців з дня надходження до Ради копії протоколу зборів регіонального відділення.
Виключення із членів Федерації може проводитися також безпосередньо рішенням Ради Федерації, за яке проголосувало не менш 2/3 її членів і може бути оскаржено до вищого керівного органу Федерації.

Підставами для виключення з членів Федерації можуть бути:

 • порушення законодавства України або Статуту Федерації, некоректні дії, що негативно впливають на престиж Федерації;
 • несплата членських внесків.

4. Регіональні відділення Федерації

4.1. Регіональні відділення створюються за професійно-виробничим  та територіальним  (область, м.м. Київ, Севастополь) принципом при наявності не менше  трьох індивідуальних або колективних членів Федерації.

4.2. Регіональні відділення Федерації у своїй діяльності керується цим Статутом та положенням про регіональне відділення, що затверджується Радою Федерації. Для набуття прав юридичної особи регіональні відділення повинні зареєструватися в установленому законом порядку.

5. Органи управління і контролю Федерації

5.1. Систему управління Федерації складають: З’їзд, Рада Федерації, Президент (Віце-президент) Федерації, Правління Федерації.

Контрольні функції за їх фінансово-господарською діяльністю здійснюються Ревізійною комісією Федерації.

5.2. З’їзд Федерації (надалі З’їзд) є вищим керівним органом Федерації.

5.3. З’їзд скликається не рідше одного разу на 4 роки Радою Федерації.

Рішення про його скликання та порядок денний доводяться до відома членів Федерації не пізніше  ніж за 30 днів до його відкриття.

Позачерговий з’їзд може бути скликаний за ініціативою  Президента, і також за вимогою  Ради Федерації, Ревізійної комісії Федерації, 2/3 регіональних відділень, або не менш як 1/3 членів Федерації.

Рада Федерації розглядає підстави для позачергового з’їзду  і приймає відповідне рішення.

В разі, якщо в місячний термін  вимога щодо позачергового скликання З’їзду виконана не буде, ініціатори її отримують право на створення розпорядчої комісії по скликанню З’їзду.

5.4. Норми представництва та порядок обрання делегатів на з’їзди  Федерації та конференції регіональних відділень встановлюють відповідно Рада Федерації та загальні збори членів регіональних відділень.

На З’їзд можуть запрошуватись з правом дорадчого голосу представники державних органів і громадських організацій, в тому числі закордонних.

5.5. З’їзд може розглядати та приймати рішення з усіх питань діяльності Федерації.

5.6. До виключної компетенції З’їзду належать:

 • затвердження назви і Статуту Федерації, внесення до нього доповнень та змін;
 • обрання Ради Федерації та Ревізійної комісії Федерації;
 • затвердження довгострокових програм і проектів Федерації, запропонованих, або прийнятих Радою Федерації;
 • затвердження звітів Ради та Ревізійної комісії Федерації;      
 • реалізація права власності на кошти та майно Федерації та покладення окремих функцій щодо господарського управління майном на Раду Федерації;
 • прийняття рішень щодо припинення діяльності Федерації та її регіональних відділень.

5.7. З’їзд вважається правомочним. Якщо на ньому присутні 2/3 представників регіональних відділень та членів Федерації, що не входять до складу регіональних відділень.

5.8. Порядок обрання З’їздом керівних і контрольних органів Федерації, а також прийняття інших рішень визначається З’їздом за пропозицією його делегатів.

5.9. Рішення З'їзду щодо внесення змін і доповнень до Статуту Федерації, самоліквідації чи реорганізації Федерації вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як 2/3 присутніх делегатів З'їзду.
Інші рішення З'їзду приймаються простою більшістю голосів.

5.10. Рада Федерації – обирається строком на чотири роки і здійснює керівництво Федерації у період між З’їздами.

5.11. До компетенції Ради Федерації входить:

 • обрання Президента та віце-президентів Федерації строком на чотири роки;
 • затвердження голови Правління Федерації та його заступників за пропозицією Президента Федерації;
 • за узгодженням з регіональними відділеннями Федерації, прийняття рішень щодо розмірів вступного та членських внесків, порядку їх сплати, затвердження квартального кошторису витрат Федерації;
 • розробка та внесення на затвердження З'їзду напрямків та довгострокових програм діяльності Федерації;
 • заслуховування звітів про діяльність Правління та висновків Ревізійної комісії Федерації;
 • затвердження структурного складу Правління;
 • затвердження рішень про створення регіональних відділень;
 • прийом нових членів Федерації та виключення з числа членів Федерації;
 • підготовка з’їздів та проектів їх рішень;
 • розробка та затвердження зразків символіки, печатки, атрибутики Федерації.

5.12. Засідання Ради Федерації проводиться за необхідністю, але не рідше одного разу в квартал.

Рада може бути скликана достроково за вимогою Президента, Правління або не менш як 1/3 регіональних відділень.

5.13. Засідання Ради вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів Ради. Рішення приймаються більшістю голосів.

При необхідності, рішення Ради може прийматися шляхом індивідуального консультування з кожним її членом.
5.14. Рада може приймати рішення з усіх питань діяльності Федерації, які не входять до виключної компетенції З'їзду Федерації.

5.15. Кількісний склад і порядок формування Ради визначається З’їздом Федерації.

5.16. Основна форма роботи Ради Федерації – засідання.

5.17. Президент (віце-президенти): обираються Радою строком на 4 роки і підзвітні Раді та З'їзду Федерації:

 • здійснює загальне керівництво Федерацією;
 • організовує роботу Ради Федерації та головує на її засіданнях;
 • затверджує робочі програми та фінансові витрати на їх реалізацію;
 • подає З'їзду Федерації звіт про роботу Ради Федерації, щорічно звітує перед Радою про проведену роботу;
 • вносить на розгляд Ради пропозиції щодо кандидатур на посади голови та заступників голови Правління Федерації, за їх поданням формує склад Правління, визначає функціональні обов’язки, розміри заробітної плати працівників апарату та контролює їх діяльність;
 • представляє Федерацію у зносинах з державними органами та організаціями, а також у міжнародних зв’язках;
 • підписує від імені Федерації та її Ради документи;
 • в межах своєї компетенції видає розпорядження, які обов’язкові до виконання всіма керівними особами Федерації і працівниками апарату Правління, затверджує положення, інструкції та рішення нормативного характеру, розроблені Правлінням Федерації.

5.18. Правління Федерації є її виконавчим органом. Керують ним голова та заступник голови Правління. Працівники Правління не можуть входити до складу Ради та Ревізійної комісії Федерації.

5.19. Правління формується за наймом. На працівників Правління поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування. До складу Правління не можуть входити особи, що знаходяться на державної службі.

5.20. До компетенції Правління входить:

 • рішення поточних питань, планування, фінансування, матеріально-технічного забезпечення, з наступним затвердженням Президентом, інформування вищих органів управління і членів Федерації про діяльність Правління;
 • розробка проектів та програм Федерації. Організаційне забезпечення їх реалізації після затвердження Президентом, Радою або З’їздом Федерації;
 • підготовка матеріалів для затвердження Радою Федерації, рішень про створення регіональних відділень, рішень з питань прийому (виключення) членів Федерації;
 • організаційне забезпечення взаємодії між членами Федерації, а також між ними та іншими громадськими організаціями та державними органами;
 • ведення діловодства Федерації та бухгалтерського обліку, складання звітів і балансів;
 • здійснення іншої діяльності, необхідної для досягнення мети Федерації, за винятком тієї, яка віднесена до виключної компетенції З'їзду, Президента та Ради Федерації.

5.21. За рішенням Ради Федерації для організаційного і практичного вирішення визначених цим Статутом завдань Федерації в структурі Правління створюються відділи за напрямками діяльності.

5.22. Голова Правління (за його відсутності – заступник голови Правління) без доручення діє від імені Федерації.

До його функцій входять:

 • укладення договорів та забезпечення їх виконання;
 • відкриття в установах банків  рахунків, надання доручень;
 • здійснення керівництва штатом постійних співробітників Федерації та особами, які залучені до роботи у Федерації на позаштатній основі;
 • видання наказів та розпоряджень з питань, віднесених до його компетенції;
 • призначення на посаду, переміщення та звільнення, заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на штатних співробітників Федерації, укладання та припинення трудових контрактів з особами, що залучаються до роботи у Федерації;
 • контроль за організацією фінансової, господарської діяльності та діловодством.

5.23. Ревізійна комісія обирається З’їздом на 4 роки і підзвітна виключно йому. Кількісний склад та порядок діяльності її визначає З’їзд.

Голова Ревізійної комісії обирається зі складу Ревізійної комісії її членами.

Комісія здійснює контроль за дотриманням Радою та Президентом Федерації вимог Статуту, рішень З'їзду, за фінансовою та господарською діяльністю Федерації.

Ревізійна комісія складає  висновки за звітами та балансами і подає їх З'їзду  на затвердження.

5.24. За видатні заслуги перед Федерацією з’їзд може обирати «Почесного Президента Федерації» та «Почесного члена Федерації»  за поданням Ради Федерації.

5.25. З числа ветеранів Федерації формується Рада старійшин, що є дорадчим органом Федерації  та її вищим моральним авторитетом. Рада старійшин здійснює свою діяльність згідно з Положенням, що затверджується Радою Федерації.

6. Фінансові кошти та майно Федерації

6.1. Федерація має своє майно та фінансові кошти.

6.2. Фінансові кошти Федерації утворюють:

 • вступні та членські внески;
 • грошові ресурси, що передані їй членами Федерації на умовах, передбачених чинним законодавством;
 • добровільні внески інших фізичних та юридичних осіб;
 • надходження від господарської та іншої комерційної  діяльності підприємств та госпрозрахункових установ та організацій, створених Федерацією, або за її участю;
 • інші надходження від джерел фінансування, які не забороняються законами чи іншими нормативними актами Украйни.

6.3. Розміри вступних та членських внесків для індивідуальних і колективних членів Федерації, а також порядок їх сплати визначаються рішенням та інструкціями Ради Федерації.

6.4. У разі добровільного виходу чи виключення з членів Федерації вступний та членські внески не повертаються, а залишаються у розпорядженні Федерації.

6.5. Члени Федерації можуть здійснювати додаткові платежі на її користь у вигляді добровільних внесків.

6.6. В окремих випадках Рада Федерації право спроможна звільняти від сплати вступного та членських внесків або зменшувати їх розміри.

6.7. Фінансові кошти Федерації використовуються на виконання її статутних завдань, на утримання штатного апарату.
6.8. Члени Федерації не володіють правами на її майно, не несуть відповідальності щодо її зобов’язань,  Федерація не несе відповідальності щодо зобов’язань її членів.

6.9. Федерація. Створені нею установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової адміністрації та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7. Внесення змін і доповнень до Статуту Федерації

7.1. Зміни і доповнення до Статуту вносяться З’їздом Федерації. У виключних випадках зміни і доповнення до Статуту можуть бути внесені Радою, з наступним затвердженням на черговому (позачерговому) З’їзді Федерації.

7.2. Про зміни, що стались в статутних документах, Федерація повідомляє Міністерство юстиції України у 5-денний строк.

8. Припинення діяльності Федерації

8.1. Припинення діяльності Федерації може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації.

8.2. Ліквідація Федерації здійснюється на підставі рішення З'їзду, або за рішення суду.

8.3. Реорганізація Федерації здійснюється за рішенням З'їзду, якщо за нього проголосувало 2/3 його делегатів. Реєстрація новоствореного об’єднання здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

8.4. Кошти та майно Федерації, у тому числі і в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються, за рішенням З'їзду, на виконання статутних завдань, або на благодійні цілі, а у випадках передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

сайт создан компанией разработка веб сайта
рулетка кс го