Затвердження порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ПОСЛУГ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОХОРОНОЮ ДЕРЖАВНОЇ ТА ІНШОЇ ВЛАСНОСТІ, НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОХОРОНИ ГРОМАДЯН

Вид: Наказ. Порядок
Видавник: Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва. МВС
Назва: "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян"
Номер: 24/238
Дата прийняття: 2006.03.13
Єдиний реєстр. № 35809/2006

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства внутрішніх справ України
від 13 березня 2006 року N 24/238
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 березня 2006 р. за N 363/12237

Відповідно до статей 5, 6 і 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян (додається).

2. Департаменту реєстрації та ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (Барбелюк А. Б.), Міністерству внутрішніх справ України (Рудік В. М.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту зв'язків з громадськістю (Кисіль І. В.) Міністерства внутрішніх справ України забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Ващенка К. О. і першого заступника Міністра внутрішніх справ України Бондаренка О. І.

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва   А. В. Дашкевич

Міністр внутрішніх
справ України   Ю. В. Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства внутрішніх справ України
від 13 березня 2006 р. N 24/238

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 березня 2006 р. за N 363/12237


ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ
за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Указів Президента України від 25 травня 2000 року N 721 "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва", від 17 жовтня 2000 року N 1138 "Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України", постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", а також спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства внутрішніх справ України від 14 грудня 2004 року N 145/1501 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2004 року за N 1678/10277.

Цей документ установлює єдиний порядок здійснення контролю за додержанням суб'єктами господарювання (далі - ліцензіати) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян (далі - Ліцензійні умови).

Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов у межах своїх повноважень здійснюють такі органи контролю:

  • орган ліцензування - Міністерство внутрішніх справ України (далі - МВС України) і підпорядковані йому територіальні органи - головні управління МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управління МВС України в областях і місті Севастополі (далі - ГУМВС, УМВС України);
  • спеціально вповноважений орган з питань ліцензування - Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі - Держпідприємництво України) і його територіальні органи (далі - територіальні органи Держпідприємництва України).

1. Організація перевірок

1.1. Контроль за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок за місцезнаходженням ліцензіата та безпосередньо у місцях здійснення ним заходів охорони.

1.2. Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов проводяться згідно з річними планами перевірок, які затверджуються наказом відповідного ГУМВС, УМВС України та погоджуються із територіальними органами Держпідприємництва України з урахуванням того, що планова перевірка ліцензіата проводиться не частіше одного разу на рік.

Перевірки діяльності ліцензіатів щодо додержання Ліцензійних умов, які здійснюються органом ліцен- зування, проводяться комісіями, які створюються територіальними ГУМВС, УМВС України.

1.3. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю за таких підстав:

1.3.1. Надходження до органу контролю в письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов.

1.3.2. З метою перевірки виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

1.4. Проведення позапланової перевірки не впливає на строк проведення планової перевірки.

1.5. Для проведення перевірки МВС України або ГУМВС, УМВС України видає посвідчення про право перевірки ліцензіата, яке підписується керівником (його заступником) і засвідчується печаткою (додаток 1).

Для проведення перевірки Держпідприємництво України або його територіальний орган видає розпорядчий документ про створення комісії з перевірки та посвідчення про право перевірки ліцензіата, яке підписується керівником (його заступником) і засвідчується печаткою (додаток 1).

Посвідчення реєструється в окремому журналі обліку посвідчень про право перевірки (додаток 2), сторінки якого мають бути пронумеровані, прошиті та скріплені печаткою.

1.6. Орган контролю не менше ніж за десять робочих днів до початку проведення перевірки письмово або телефонограмою повідомляє ліцензіата про здійснення планової перевірки.

У разі неможливості проведення планової перевірки у визначений органом контролю час перевірка на письмове клопотання ліцензіата може бути перенесена на інший термін за згодою керівника ГУМВС, УМВС України.

Про проведення позапланової перевірки ліцензіат завчасно не повідомляється.

1.7. Термін проведення перевірки становить не більше п'яти робочих днів. За рішенням керівника відповідного органу контролю в разі великого обсягу робіт термін перевірки може бути продовжено до 10 робочих днів, про що в посвідченні робиться відповідний запис.

2. Права та обов'язки працівників, які здійснюють перевірку діяльності ліцензіата

2.1. Працівники органу контролю, які здійснюють перевірку діяльності ліцензіата, мають право:

2.1.1. Доступу в приміщення за місцезнаходженням ліцензіата, а також на території та в приміщення об'єкта, де розташовані пости, щодо яких ліцензіат здійснює заходи охорони.

2.1.2. Ознайомлюватися з необхідними для проведення перевірки документами, що стосуються охоронної діяльності.

2.1.3. Отримувати копії (ксерокопії) необхідних документів, які мають відношення до охоронної діяльності.

2.1.4. Отримувати від ліцензіата письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

2.2. Працівники органу контролю, які здійснюють перевірку діяльності ліцензіата, зобов'язані:

2.2.1. Керуватися у своїй роботі виключно нормами законодавства.

2.2.2. Об'єктивно відображати в акті перевірки стан додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.

2.2.3. Забезпечувати додержання державної, комерційної та інших передбачених законодавством таємниць.

3. Права та обов'язки ліцензіата

3.1. Ліцензіат має право надавати письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення перевірки, подавати скарги до експертно-апеляційної ради при Держпідприємництві України чи оскаржувати в судовому порядку рішення органів контролю.

3.2. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити умови для проведення перевірки та надавати всі необхідні документи, що підтверджують додержання ним вимог Ліцензійних умов.

4. Порядок проведення перевірки

4.1. Для проведення перевірки працівники органу контролю повинні пред'явити керівнику ліцензіата (юридичній особі), ліцензіату (фізичній особі - підприємцю) або їх уповноваженим представникам посвідчення про право проведення перевірки та документи, що засвідчують їх особу.

У журналі відвідання ліцензіата (у разі його наявності) зазначаються строки перевірки, мета перевірки, посада і прізвище голови та членів комісії. Указані дані повинні бути засвідчені підписом голови комісії органу контролю.

Уповноваженими представниками ліцензіата є особи, які мають засвідчені в установленому порядку довіреності на право представляти ліцензіата, керівники (їх заступники або керівники структурних підрозділів) ліцензіата - юридичної особи або особи, яким ліцензіат доручив безпосереднє виконання заходів охорони від свого імені.

4.2. При проведенні перевірки працівники органу контролю безпосередньо на підприємстві перевіряють:

4.2.1. Наявність ліцензії на право здійснення господарської діяльності з надання охоронних послуг або довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії, довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян.

4.2.2. Відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та в установчих документах.

4.2.3. Наявність рішення про створення філій, інших відокремлених підрозділів ліцензіата, відповідність затверджених положень законодавству.

4.2.4. Наявність копії ліцензії, що підтверджує право філії або іншого відокремленого підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності (у разі наявності філії).

4.2.5. Достовірність відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії.
4.2.6. Своєчасність повідомлення органу ліцензування про зміни в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

4.2.7. Виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов у разі, якщо вони видавалися.
4.2.8. Наявність письмово укладених цивільно-правових договорів про надання охоронних послуг, їх письмовий облік.

4.2.9. Здійснення виконання договорів про надання охоронних послуг на користь третіх осіб лише за їх письмовою згодою.

4.2.10. Наявність в укладених договорах конкретно вказаних об'єктів охорони та майнової відповідальності суб'єкта охоронної діяльності.

4.2.11. Дотримання вимог придбання, реєстрації та використання спецзасобів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 року N 706 "Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії".

4.2.12. Дотримання встановленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу до суб'єкта охоронної діяльності.

4.2.13. Відповідність кваліфікаційним та іншим вимогам персоналу суб'єкта охоронної діяльності, установленим Ліцензійними умовами.

4.2.14. Наявність сертифікатів установленого зразка на технічні засоби охоронного призначення, які використовуються ліцензіатом.

4.2.15. Наявність дозволів на використання засобів радіозв'язку (у разі їх наявності).

4.2.16. Своєчасність повідомлення органу ліцензування про запровадження (зміну) знаків належності до конкретного суб'єкта охоронної діяльності, а також оснащення персоналу спецзасобами.

4.3. Перевірка постів об'єктів, що охороняються ліцензіатом, здійснюється без припинення заходів з їх охорони.

4.4. При проведенні перевірки працівники органу контролю безпосередньо в місцях виконання ліцензіатом заходів охорони перевіряють:

4.4.1. Розміщення за згодою замовника послуг на видному місці центрального посту (посту) охорони стаціонарного об'єкта адреси місцезнаходження та номера ліцензії суб'єкта охоронної діяльності.

4.4.2. Наявність у персоналу охорони знаків належності до конкретного суб'єкта охоронної діяльності.

4.4.3. Наявність дозволів на використання спецзасобів.

4.4.4. Наявність дозволів на використання засобів радіозв'язку.

4.4.5. Використання сертифікованих у встановленому порядку технічних засобів охоронного призначення.

4.4.6. Використання персоналом охорони форменого одягу та знаків розрізнення працівників правоохоронних органів, Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

5. Порядок оформлення результатів перевірки

5.1. За результатами перевірки складається акт перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (додаток 3) у двох примірниках. Один примірник акта перевірки надається керівнику ліцензіата (юридичній особі) або ліцензіату фізичній особі - підприємцю або їх уповноваженим представникам, другий - зберігається в органі контролю.

5.2. Усі примірники акта підписуються особами, які проводили перевірку. Керівник ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіат фізична особа - підприємець, або їх уповноважені представники письмово підтверджують, що ознайомлені з актом перевірки й отримали один примірник, ставлять свій підпис, дату та печатку (за її наявності).

5.3. У разі відмови керівника ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата фізичної особи - підприємця, або їх уповноважених представників від підписання акта перевірки голова комісії робить запис в акті про те, що вказані особи з ним ознайомлені, але від підпису відмовилися.

5.4. Керівник ліцензіата (юридична особа) або ліцензіат фізична особа - підприємець, або їх уповноважені представники мають право письмово надати пояснення та викласти зауваження щодо результатів перевірки. Ці документи є невід'ємною частиною акта, про що робиться відповідний запис.

5.5. Порушення, які були виявлені при перевірці додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, мають бути викладені в акті перевірки з посиланням на конкретні пункти, статті, розділи нормативно-правових документів, які були порушені ліцензіатом. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових документів не допускається.

5.6. Якщо в акті проведення перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов викладені порушення, які є підставою для анулювання ліцензії, складаються відповідні акти (додаток 5), зазначені в розділі 6 даного Порядку.

5.7. Орган контролю в разі виявлення під час перевірки ліцензіата порушень не пізніше десяти робочих днів від дати складання акта перевірки додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов видає розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (додаток 4) і в триденний строк вручає його під підпис або надсилає ліцензіату листом з поштовим повідомленням.

5.8. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний у встановлений у розпорядженні термін усунути порушення та подати в письмовій формі органу контролю, який видав розпорядження, інформацію про усунення порушень.

Термін для усунення порушень Ліцензійних умов установлюється органом контролю не менше десяти, але не більше тридцяти календарних днів, починаючи з дня отримання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

5.9. У разі неподання ліцензіатом до органу контролю протягом строку, зазначеного в розпорядженні про усунення Ліцензійних умов, інформації про усунення порушень проводиться позапланова перевірка додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.

Позапланова перевірка додержання ліцензіатом Ліцензійних умов може бути проведена з метою перевірки інформації про усунення порушень Ліцензійних умов, яка була надана ліцензіатом до органу контролю.

6. Рішення про анулювання ліцензії

6.1. Підставами для анулювання ліцензії є:

6.1.1. Заява ліцензіата про анулювання ліцензії.

6.1.2. Рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання.

6.1.3. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.

6.1.4. Акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов.

6.1.5. Акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії.

6.1.6. Акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності.

6.1.7. Акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії.

6.1.8. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

6.1.9. Неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської діяльності.

6.1.10. Акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органами контролю.

6.2. Акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов складається на підставі акта планової (позапланової) перевірки. Повторним порушенням уважається порушення ліцензіатом вимог тих самих пунктів, статей, розділів нормативно-правових документів, за порушення яких ліцензіату протягом строку дії ліцензії вже видавалось розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

6.3. Акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії, складається на підставі акта планової (позапланової) перевірки.

6.4. Акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності складається на підставі акта планової (позапланової) перевірки ліцензіата або іншої юридичної (фізичної) особи, під час якої було виявлено факт передачі ліцензії (її копії). Указаний акт може також складатися у разі отримання органом ліцензування офіційного повідомлення про факт передачі ліцензії, її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності від державного органу, уповноваженого на здійснення перевірок суб'єктів господарювання.

6.5. Акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії, складається на підставі акта планової (позапланової) перевірки ліцензіата або на підставі документів, поданих ліцензіатом до органу ліцензування.

6.6. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов складається на підставі акта позапланової перевірки ліцензіата.

6.7. Неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської діяльності, визначається на підставі акта планової (позапланової) перевірки або на підставі документів, поданих ліцензіатом до органу ліцензування.

6.7.1. Неможливістю ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов уважається:

6.7.2. Допуск до здійснення охоронної діяльності осіб (персоналу охорони), які не відповідають кваліфікаційним та іншим вимогам Ліцензійних умов.

6.7.3. Невиконання суб'єктами охоронних послуг установленого чинним законодавством порядку прийняття і оформлення громадян на роботу.

6.7.4. Здійснення охоронних заходів з порушенням пункту 2.2.1 і положень, установлених розділом 4 Ліцензійних умов.

6.7.5. Установлення фактів невиконання та/або неналежного виконання ліцензіатом своїх функцій з охорони, що спричинили до загибелі чи травмування людей, завдання значної матеріальної шкоди об'єкту охорони.

6.8. Відмовою ліцензіата в проведенні перевірки вважається:

  • відсутність керівника ліцензіата (юридичної особи), ліцензіата (фізичної особи - підприємця) або їх уповноважених представників у час, визначений органом контролю для проведення перевірки, у разі відсутності клопотання ліцензіата щодо перенесення часу перевірки відповідно до вимог пункту 1.6 цього Порядку;
  • відмова ліцензіата забезпечити умови для проведення перевірки або надати всі необхідні документи, що підтверджують додержання ним вимог Ліцензійних умов;
  • створення перешкод з боку ліцензіата щодо проведення перевірки органом контролю, при цьому в акті перевірки вказуються ці факти, а до акта додаються відповідні пояснення керівника (співробітників) даного ліцензіата (у разі їх надання) та осіб, які брали участь у перевірці;
  • відмова ліцензіата в доступі комісії з перевірки на свою територію, до будівель, споруд та інших приміщень, щодо яких ліцензіат здійснює заходи охорони, уникнення перевірки.
    Орган контролю, який повинен був провести дану перевірку, протягом трьох робочих днів з дати початку її проведення (зазначеної у розпорядчому документі на проведення перевірки) складає акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом контролю в двох примірниках (додаток 5).

6.9. У разі складання актів, що зазначені в підрозділі 6.1, територіальні ГУМВС, УМВС України подають до органу ліцензування копії зазначених актів з пропозицією щодо необхідності анулювання ліцензії.
У разі складання актів, що зазначені в підрозділі 6.1, територіальними органами Держпідприємництва України копії цих актів подаються до Держпідприємництва України, який звертається до органу ліцензування з пропозицією щодо необхідності анулювання ліцензії.

6.10. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

6.11. Рішення про анулювання ліцензії оформляється наказом МВС України та набирає чинності через десять днів з дня його прийняття.

6.12. Запис про підставу, дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру органу ліцензування не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішення про анулювання ліцензії.

6.13. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про виявлення факту передачі ліцензії, її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов'язковим письмовим запрошенням ліцензіата або його представників.

6.14. У разі неприбуття ліцензіата (його представників) або повідомлення органу зв'язку про відсутність ліцензіата за адресою місцезнаходження розгляд питання про анулювання ліцензії здійснюється без його участі.

6.15. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії, її копії іншій юридичній особі або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

7. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

7.1. У разі подання ліцензіатом протягом десяти днів від дня прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до експертно-апеляційної ради при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва дія даного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення Держпідприємництвом України.

7.2. Рішення експертно-апеляційної ради щодо скарги ліцензіата є підставою для видання Держпідприємництвом України розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

7.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку

Директор Департаменту
реєстрації та ліцензування  О. Б. Барбелюк

Заступник Міністра
внутрішніх справ України   В. М. Рудік

Додаток 1
до пункту 1.5 Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з надання послуг, пов'язаних з охороною державної
та іншої власності, надання послуг з охорони громадян


______________________________________________________
(назва органу контролю)
від ___ ____________ 200_ року
N __________________


ПОСВІДЧЕННЯ
Видане голові комісії ______________________________________________________________________
                                                                                                (прізвище та ініціали)
та членам комісії _________________________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище та ініціали)
_______________________________________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище та ініціали) 
для проведення перевірки суб'єкта господарювання ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                                                 (назва ліцензіата, місцезнаходження) 
щодо додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
_______________________________________________________________________________________
за період з ___ ____________ 200_ року       до ___ ____________ 200_ року
у строк з ___ ____________ 200_ року          до ___ ____________ 200_ року
__________________________                       _______________                      _____________________
 (посада керівника органу контролю)                                             (підпис)                                                (прізвище та ініціали)
М. П.

Директор Департаменту
реєстрації та ліцензування О. Б. Барбелюк

Заступник Міністра
внутрішніх справ України   В. М. Рудік

Додаток 2
до пункту 1.5 Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з надання послуг, пов'язаних з охороною державної
та іншої власності, надання послуг з охорони громадян

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на право перевірки

Номер
посвідчення
Прізвище та ініціали голови та членів
комісії, яким видано посвідчення
Посада, прізвище та ініціали особи,
яка підписала посвідчення
1 2 3

Строк дії
посвідчення
Дата
перевірки
Дата та номер
розпорядчого документа
Номер наглядової справи,
у якій зберігається посвідчення
про право перевірки
4 5 6 7

Директор Департаменту
реєстрації та ліцензування   О. Б. Барбелюк

Заступник Міністра
внутрішніх справ України  В. М. Рудік

Додаток 3
до пункту 5.1 Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з надання послуг, пов'язаних з охороною державної
та іншої власності, надання послуг з охорони громадян


______________________________________________________
(назва органу контролю)

АКТ
планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов
від ___ ____________ 200_ року N ___

Підстава ____________________________________________________________________________
                                           (назва населеного пункту, де проводиться перевірка, номер та дата посвідчення)
____________________________________________________________________________________
                                                                    (посада, прізвище та ініціали голови та членів комісії)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
за участю представника(ів) _____________________________________________________________
                                                                                                              (прізвище та ініціали, посада)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
з ___ ____________ 200_ року       до ___ ____________ 200_ року
у ___________________________________________________________________________________
                                       (найменування ліцензіата, місцезнаходження, телефон, місце здійснення діяльності)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                      (номер, дата видачі ліцензії, назва органу, що її видав, вид господарської діяльності, який ліцензується)
у присутності _________________________________________________________________________
                                                  (прізвище та ініціали, посада представника суб'єкта господарської діяльності)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
проведено перевірку діяльності ліцензіата.
Перевіркою встановлено:
_____________________________________________________________________________________
                                    (порушення, які виявлені під час перевірки і зафіксовані в акті перевірки, повинні мати
_____________________________________________________________________________________
                                        посилання на конкретні пункти, статті, розділи діючих нормативно-правових актів)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
Голова комісії             ___________________             ______________________
                                                                (підпис)                                               (прізвище та ініціали) 
Члени комісії:              ___________________            ______________________
                                                                 (підпис)                                              (прізвище та ініціали)
                                     ___________________            ______________________
                                                                 (підпис)                                              (прізвище та ініціали)
З актом ознайомлений, один примірник отримав:
керівник або вповноважений представник
ліцензіата (юридична особа),
ліцензіат (фізична особа -
підприємець), у присутності
якого проведено перевірку       ___________             ______________________
                                                                          (підпис)                                    (прізвище та ініціали) 
М. П.

Директор Департаменту
реєстрації та ліцензування   О. Б. Барбелюк

Заступник Міністра
внутрішніх справ України   В. М. Рудік

Додаток 4
до підпункту 4.2.7, пункту 5.7
Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з надання послуг,
пов'язаних з охороною державної та іншої власності,
надання послуг з охорони громадян

______________________________________________________
(назва органу контролю)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов
від ___ ____________ 200_ року N ___

За результатами перевірки ______________________________________________________________
                                                                                      (найменування ліцензіата, ідентифікаційний код (номер)
____________________________________________________________________________________,
                                                                                      (місцезнаходження)
ліцензія: серія ___ N ____________, видана ___ ____________ 200_ року,
на провадження: ______________________________________________________________________
                                                                                      (види господарської діяльності або їх частки)
згідно з актом перевірки від ____________ N __________,
були виявлені такі порушення Ліцензійних умов:
_____________________________________________________________________________________
Вирішено: у строк до ___ ____________ 200_ року усунути вищезазначені порушення Ліцензійних умов та подати в письмовій формі органу контролю (____________________) інформацію про усунення порушень.
При невиконанні цього розпорядження або в разі встановлення факту повторного аналогічного порушення ліцензію буде анульовано.
Керівник органу контролю
(його заступник)                            ___________              _____________________
                                                                                  (підпис)                                    (прізвище, ініціали) 
М. П. 

Директор Департаменту
реєстрації та ліцензування   О. Б. Барбелюк

Заступник Міністра
внутрішніх справ України   В. М. Рудік
 

Додаток 5
до пункту 5.6 та підпункту 6.8. Порядку контролю
за додержанням ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з надання послуг, пов'язаних з охороною державної
та іншої власності, надання послуг з охорони громадян

______________________________________________________
(назва органу контролю)

АКТ
про _______________________________________________________
(вид порушення)
від ___ ____________ 200_ року N ___

За результатами перевірки _____________________________________________________________,
                                                                               (найменування ліцензіата, ідентифікаційний код (номер)
ліцензія: серія ___ N ____________, видана ___ ____________ 200_ року,
на провадження: ______________________________________________________________________
                                                                              (види господарської діяльності або їх частки)
згідно з актом перевірки від ____________ N __________
були виявлені такі порушення Ліцензійних умов:
____________________________________________________________________________________.
       Цей акт є підставою для анулювання ліцензії. 
Голова комісії:          ___________________           ______________________
                                                              (підпис)                                            (прізвище та ініціали) 
Члени комісії:           ___________________           ______________________
                                                              (підпис)                                             (прізвище та ініціали)
                                  ___________________           ______________________
                                                              (підпис)                                             (прізвище та ініціали)


Директор Департаменту
реєстрації та ліцензування  О. Б. Барбелюк

Заступник Міністра
внутрішніх справ України   В. М. Рудік

Назад>>

сайт создан компанией разработка веб сайта